Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1


W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Brak umieszczenia na stronie narzędzi kontaktowych (np. formularzy, wideo-tłumacza języka migowego itp.).

 • 2. Brak zapewnienia odpowiedniej nawigacji po stronie.

 • 3. Brak zapewnienia na stronie dostępnych multimediów (czyli np. zawierających napisy).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-02

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosława KUŹNIK.

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 32 455 16 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 • Adres: ul. Pośpiecha 7
  44-300 Wodzisław Śląski

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 32 455 16 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa wart.2pkt11 ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz.U. z2019r. poz.1172i 1495).

2. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania winny sposób