MARZEC U „KANGURKÓW”

Krąg tematyczny: Ziemia – błękitna planeta

Cele ogólne:

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)

kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, nieocenianie innych po pozorach

budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie

rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem

rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci

odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie

odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych

poznanie litery „g”, „G”

Krąg tematyczny: Dookoła świata

Cele ogólne:

rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania jako przygotowania do czynności złożonych: czytania i pisania

wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć

wykazywanie postawy badawczej

kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych

wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic, poznawanie kontynentów oraz państw

doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie

poznanie litery „ł”, „Ł”

wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach (z wykorzystaniem liczmanów), wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Krąg tematyczny: Wyprawa w kosmos

Cele ogólne:

doskonalenie sprawności manualnej

wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontrakcie grupowym

wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie, wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „f”, „F”

rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami (cięcie po śladzie)

doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

Krąg tematyczny: Chronimy przyrodę

Cele ogólne:

wykazywanie się sprawnością manualną pozwalającą na tworzenie konstrukcji z różnych materiałów

budowanie uczucia więzi z przyrodą, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania)

wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie

kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji

dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”

ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter

Krąg tematyczny: “W krainie muzyki “

Cele ogólne
• kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej
• rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i liter
• wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania i pisania
• budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
• rozwijanie zdolności do zaangażowanego współuczestnictwa w realizacji zadań podejmowanych w parach, zespole lub z całą grupą
• wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką
• rozwijanie umiejętności wyrażania emocji związanych ze słuchaniem i tworzeniem muzyki
• doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego
• rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem
• utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach)
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych instrumentów
• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”,doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów z określonych liter
• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
• kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji podanych za pomocą umownego kodu graficznego

Krąg tematyczny: „Wśród malarzy i rzeźbiarzy„

Cele ogólne
• wyrabianie umiejętności regulowania siły dotyku w trakcie podejmowania aktywności plastycznej
• wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych
• kształtowanie postawy samodzielności – przygotowywanie materiałów do pracy i organizowanie miejsca pracy
• kształtowanie umiejętności współdziałania, traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy
• wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
• rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów na określony temat (tj. planowanie zabaw, zajęć, pracy, podejmowanie działań, postępowanie w sytuacjach problemowych)
• doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej
• wdrażanie do czytania podpisów pod obrazkami, zdań i krótkich tekstów
• doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Krąg tematyczny: „W teatrze „

Cele ogólne

doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni

rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych liter

poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych

wdrażanie do panowania nad tremą i strachem, związanymi z wystąpieniami publicznymi

budowanie systemu wartości dziecka – odwagi, optymizmu, otwartości, wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw

stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci

wprowadzenie znaków „+” i „–”

doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach

kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „w”, „W”

rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów zbudowanych z poznanych liter

ćwiczenia w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci

Krąg tematyczny: „Mali artyści to my!”

Cele ogólne

rozwijanie zdolności do zgodnej współpracy w parach, zespołach i całą grupą

wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką

budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem

wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy

rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 w przód i wspak od dowolnej liczby

kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „z”, „Z”

rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

1. Taniec jesiennych kolorów.

Obszar fizyczny

·        kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją

·        kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości

·        wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji

Obszar emocjonalny

·        rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania

·        kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych

Obszar społeczny

·        rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć

·        wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

·        wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego

Realizowane tematy:
1.    Moja rodzina

Cele ogólne

•    nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)
•    wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)
•    kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
•    budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną
•    budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
•    zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”
•    wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
•    zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji
•    kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
•    doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
•    poznanie obrazu graficznego liczby 8
•    doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)
•    doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8
•    doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
•    dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

2.    Jak być dobrym dla innych?

Cele ogólne

•    rozwijanie sprawności manualnej (grafomotoryka)
•    kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki
•    uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
•    doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach
•    kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
•    uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać)
•    tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach
•    kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”
•    poznanie drukowanej i pisanej litery „y”
•    wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

3.    Boże Narodzenie

Cele ogólne

•    rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych
•    wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób
•    kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka
•    poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania
•    kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy
•    kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)
•    doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce
•    poznanie znaków mniejszości i większości
•    utrwalenie poznanych liter
•    wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
•    wdrażanie do czytania globalnego
•    kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
•    doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
•    doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów(o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)
•    dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
•    doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy