Październik u Kangurków

Krąg tematyczny 5. Zaczarowana jesień

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

udział w zabawach ruchowych integrujących grupę

uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku

doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,

nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki

nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego

wykonywanie instrumentów muzycznych z recyklingu

OBSZAR EMOCJONALNY

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

umiejętność współpracy w grupie

dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety

wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety

OBSZAR POZNAWCZY

zdobycie wiedzy o naszej planecie

rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”

wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi

wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności

wzbogacanie wiedzy na temat lądów

poznawanie kontynentów i części świata na mapie

okazywanie zainteresowania poznawaniem liter – „t”, „T”

stosowanie liczebników porządkowych

czynny udział w zabawach badawczych

okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”

opowiadanie o uczuciach, towarzyszących odkrywaniu świata

wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata

wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw

odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 4., 7.

Krąg tematyczny 6. Jak dobrze być razem

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie wrażliwości zmysłowej

uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych

kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni

doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

OBSZAR EMOCJONALNY

szanowanie emocji swoich i innych

rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych

nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami (np. podczas czekania na swoją kolej lub podczas przegranej)

rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

OBSZAR SPOŁECZNY

wskazywanie ważnych wartości

wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

współpracowanie z rówieśnikami

obdarzanie uwagą innych dzieci

uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń i dlaczego to jest tak ważny w odniesieniu do siebie i innych

doskonalenie umiejętności samooceny, oceny zachowania i postaw innych z zastosowaniem adekwatnych określeń

kształtowanie właściwych postaw i odpowiedniego zachowania w sytuacji przegranej

odczuwanie pozytywnego wpływu innych poprzez pozytywne komunikaty słowne, terapeutyczne masażyki

OBSZAR POZNAWCZY

wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E”

przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3”

uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści

wyrażanie swojego rozumienia świata w sposób werbalny i niewerbalny

wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych

doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów w zbiorze

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 5., 6., 7.

Krąg tematyczny 7. W koronach drzew

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczy w zabawach ruchowych

wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne

wykonuje czynności porządkowe, samoobsługowe

inicjuje zabawy konstrukcyjne

wykazuje sprawność ciała i koordynację

OBSZAR EMOCJONALNY

szanuje emocje swoje i innych

uwrażliwia się na piękno przyrody

dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

współpracuje z rówieśnikami

nawiązuje relacje rówieśnicze

obdarza uwagą inne dzieci

przypomina zasady właściwego zachowania się podczas spaceru po parku

OBSZAR POZNAWCZY

rozwija wrażliwość zmysłową

doskonali sprawność grafomotoryczną

dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni

wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew

prowadzi obserwacje przyrodnicze przy pomocy lupy

rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce)

ćwiczy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych

współtworzy album przyrodniczy

rozwija wrażliwość zmysłową

wykonuje proste obliczenia na materiale konkretnym, szacuje „na oko”

tworzy jesienne opowiadania

rozwija pamięć i myślenie

interesuje się literą „l”, „L”.

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 6.

Krąg tematyczny 8. Jesienne kołysanki

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

wykonywanie różnych form ruchu: równoważnych, rzutnych, z czworakowaniem

doskonalenie małej motoryki

udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym naturalnych

wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia

OBSZAR EMOCJONALNY

panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej

określanie zasad fair play

dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i troskę

OBSZAR SPOŁECZNY

dostrzeganie wartości współpracy

stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy

obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych

respektowanie praw swoich i innych osób

OBSZAR POZNAWCZY

poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych

doskonalenie analizy i syntezy sylabowej

kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów

eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem

wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych

zainteresowanie literę/ą „I”, „i”

wysłuchiwanie głoski w nagłosie

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 4., 7.