LISTOPAD W “ŻABKACH”

KRĘGI TEMATYCZNE:

  1. Bezpieczni i rozważni

  2. Polska – nasza ojczyzna

  3. Preludium deszczowe

  4. Rozpoznajemy emocje

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie i inicjowanie prostych zabaw konstrukcyjnych i muzycznych

uczestniczenie w zabawach ruchowych

doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach

rozróżnianie pojęć dobra i zła

nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną

rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji

poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami

przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych

wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej

uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie

uczenie się właściwego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania obowiązujących nakazów i zakazów

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy

rozwiązywanie zagadek

doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

zapoznanie z numerem alarmowym 112

uczestniczenie w scenkach dramowych

obcowanie ze sztuką

utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania

poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy

utrwalenie świadomości bycia Polakiem

poznanie hymnu i symboli Polski

słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą

uczestniczenie w zabawach plastycznych

przeliczanie w dostępnym zakresie

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy

nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych

zdobywanie wiedzy na temat deszczu

nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

nazywanie poszczególnych części ciała

wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań

rozwijanie mowy komunikatywnej

uwrażliwianie się na różne elementy muzyki